Акт про результати дооцiнки ТМЦ

ТзОВ "А" Затверджую
Директор фiрми
"____" _______199 __ р. ______________
(пiдпис)
АКТ
про результати дооцiнки ТМЦ станом на 01 ___________ 199 __ р.

Пiдстава: наказ директора вiд "______" _____________1998 р. №_______________ "Про проведення iнвентаризацiї та переоцiнки ТМЦ".
Цей акт сладений комiсiєю у складi:
Голова комiсiї: ____________________________________________________________________
Члени комiсiї: _____________________________________________________________________
У перiод з 01 ________ по ______________ комiсiя провела:
Iнвентаризацiю i дооцiнку залишкiв товарно-матерiальних цiнностей на складi пiдприємства.
У результатi зробленої роботи комiсiя встановила, що сума дооцiнки становила:
Товарiв (по рахунку 41) - 200 грн
Комiсiя пропонує суму дооцiнки 200 грн спрямувати на поповнення власних оборотних коштiв.
Акт складений в одному примiрнику i переданий у бухгалтерiю.
Голова комiсiї: ____________________________________________________________________
Члени комiсiї: _____________________________________________________________________

Завантажити у форматі DOC