Додаток до акту оцiнки вартостi основних засобiв, що пiдлягають викупу (продажу)

Додаток до акту оцінки вартості основних засобів, що підлягають викупу (продажу)
ВИХІДНІ ДАНІ,
що характеризують діяльність ________________________________________________
(назва підприємства)
і враховуються при визначенні оцінної вартості майна
Показник
Останній
звітний рік
Поточний
рік
Проект на
наступний
рік

1. Обсяг виробництва,
тис. крб., у тому числі по
держзамовленню, тис. крб.
2. Прибуток (збиток),
тис. крб.
3. Платежі до бюджету,
тис. крб.
4. Асигнування з бюджету,
тис.крб.
5. Обсяг капіталовкладень,
тис.крб.
6. Довготермінові кредити
банку, тис. крб.
7. Рентабельність, %:
підприємства
середньостатистична
8. Позареалізаційні втрати,
тис.крб.
9. Коефіцієнт змінності
основного технологічного
устаткуванняЗавантажити у форматі DOC