Положення

ЗАТВЕРДЖУЮ
Генеральний директор
ТзОВ "Арніка"
"13"травня 2001р.
ПОЛОЖЕННЯ
про контрактну систему найму, організації
і оплати праці працівників у товаристві
1. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає порядок застосування конкретної системи найму, організації і оплати праці працівників адміністрації (апарату управління) товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв, керівних працівників виробничих підрозділів товариства, а також підрядних колективів і окремих осіб, що виконують роботу для товариства.
1.2. У товаристві можуть бути укладені контракти таких видів:
за формою трудових договорів;
за формою внутрішньогосподарських договорів;
за формою цивільно-правних підрядних договорів.
1.3. Контракти можуть укладатися:
з керівником підрозділу, служби, колективу працівників (з наданням цьому керівникові фінансових коштів і права незалежно формувати свій підрозділ і визначати умови праці працівників, включно з питаннями оплати);
з підрозділами (з колективами, з групами працівників у цілому. Такі контракти є колективними і підписуються всіма працівниками підрозділу);
з окремим працівником (фахівцем).
1.4. Контракти як сторона, що наймає, можуть укладати:
генеральний директор товариства;
заступники генерального директора товариства, якщо це право передано їм генеральним директором;
керівники дочірніх підприємств і філій товариства;
керівники підрозділів, служб товариства, а також інші особи, яким це право передане генеральним директором.
1.5. Питання застосування контракту того або іншого виду, трудового договору на традиційних (звичайних) умовах або іншої форми залучення (найму) працівників, що дозволяєтся законодавством, розв'язується стороною, яка наймає працівників, у межах своїх повноважень із найму.
1.6. На підставі контракту, що укладається у формі трудового договору, виникають виробничі відносини між найманим працівником і товариством незалежно від того, ким з боку товариства (від його імені) укладено контракт.
Кодекс законів про працю регулює взаємовідносини сторін за контрактом, зважаючи на особливості контрактної системи найму, організації і оплати праці, що передбачені законодавством, цим Положенням і умовами контракту.
1.7. Контракти за формою цивільно-правних підрядних договорів укладаються і виконуються згідно з цивільним законодавством.
Якщо контракт цього виду укладається з колективом виконавців, то з боку колективу його підписує ког&н виконавець.
Права і обов'язки колективу виконуються кожним його членом однаковою мірою з іншими, якщо із закону і контракту не випливає інше.
2. Укладання контрактів
2.1. Контракт укладається на певний термін, що його визначають сторони.
2.2. Контракт укладається у письмовій формі і підписується стороною, що наймає (генеральним директором, керівним або іншим працівником товариства) і найманим працівником (працівниками).
2.3. Текст контракту складається у двох примірниках - по одному для кожної сторони.
2.4. На підставі укладеного контракту генеральний директор товариства (або інший керівний працівник, що уклав контракт) видає наказ (розпорядження) про прийняття на роботу за контрактом,
2.5. Контракт набирає чинності з дати початку його дії, яка зазначається в самому контракті.
3. Зміст контрактів
3.1. У контрактах передбачається:
функції і обов'язки працівника;
компетенція і права працівника;
умови формування і організації діяльності підрозділів, служб, колективів, що підпорядковані найманому працівникові (якщо контракт укладено з керівним працівником);
умови матеріального і соціально-побутового забезпечення працівника, а також умови оплати праці осіб, що йому підпорядковані;
відповідальність сторін і порядок розв'язання суперечок;
умови змін у контракті, підстави і порядок припинення контракту;
термін дії і інші умови контракту.
3.2. Сторони мають повну свободу дій у визначенні змісту контракту в межах, установлених як обов'язкові для сторін законодавчими і іншими нормативними актами, документами товариства, а також зобов'язаннями, прийнятими стороною, що наймає, за контрактом із своїм керівником (правлінням товариства і його генеральним директором).
3.3. У контракті мають бути чітко визначені функції і обов'язки працівника.
При цьому можна користуватися законодавчими і іншими нормативними актами, а також Кваліфікаційним довідником посад керівників, фахівців і службовців.
3.4. Сторони, що укладають контракт, повинні виходити з того, що сторона, яка наймає, не має права вимагати від найманого працівника виконання обов'язків (робіт), не обумовлених контрактом і документами, обов'язковими для сторін контракту.
Додаткові обов'язки і умови їх виконання, а також пов'язані з ними зміни умов контракту оформлюються додатковою угодою.
Сторона, що наймає, має право:
визначати положення, що уточнюють, деталізують функції і обов'язки працівника, які передбачені законодавством і контрактом.
3.5. Сторона, що наймає, у межах власних коштів безперешкодно користується будь-якими передбаченими, дозволеними законодавст

Завантажити у форматі DOC