Статут

ПОГОДЖЕНО СТАТУТ ЗАРЕЄСТРОВАНО
Генеральним директором реєстраційний номер 213
"15" лютого 2001 Ухвалено на загальних зборах
трудового колективу,
протокол №5 від 15.02.01

СТАТУТ
орендного підприємства
"Шарм"

1. Загальні положення
1.1. Орендне підприємство (далі Підприємство) діє згідно з Законом України "Про підприємство", цим Статутом і договором оренди.
1.2. Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, круглу печатку і штамп, рахунки у банках.
1.3 Дирекція Підприємства знаходиться у м. Києві.

2. Мета і завдання підприємства
2.1. Метою Підприємства є отримання прибутку
2.2. Основним завданням Підприємства є організація зовнішньоекономічної діяльності.

3. Виробничо-господарська діяльність
3.1. Підприємство діє на основі цього Статуту згідно з договорами, що укладені з господарськими партнерами.
3.2. Підприємство самостійно розробляє і затверджує план виробничо-господарської діяльності згідно із зобов'язаннями, що їх воно взяло за договорами, і скеровує його у встановлені терміни до відповідних організацій і планових органів.
3.3. Для виконання своїх статутних завдань Підприємство:
- створює госпрозрахункові і негоспрозрахункові підприємства, дільниці, служби зберігання і продажу продукції, інші виробничі, торговельні, заготовчі, транспортні, інформаційні підрозділи і пункти обслуговування, а також філії;
- використовує у своїй діяльності транспорт, приміщення, устаткування, інструменти членів Підприємства з відповідним поверненням власникам видатків за їх використання;
- самостійно розпоряджається власним майном і коштами, використовуючи їх відповідно до Статутних завдань;
- здійснює зовнішньоекономічну діяльність;
- здійснює іншу господарську діяльність, використовуючи всі права, надані законом юридичним особам.
3.4. Робота на підприємстві виконується працею його членів і працівників, найманих за договорами підряду і трудовими договорами.
На осіб, що не є членами Підприємства, що працюють за трудовими договорами, повністю поширюється дія законодавства про працю. Трудові стосунки членів Підприємства регулюються цим Статутом і законодавством, що регламентує орендні відносини в Україні. На кожного члена Підприємства ведеться трудова книжка в установленому порядку за винятком, коли місцем основної роботи члена Підприємства є інше підприємство (організація).
3.5. Підприємство веде бухгалтерський і статистичний облік у тому порядку, що його визначено для кооперативів (у системі споживчої кооперації - в порядку, що діє в системі споживчої кооперації).
3.6. Ціни на продукцію Підприємства і його послуги визначаються Підприємством самостійно, якщо інше не визначено в договорі оренди.
3.7. Підприємство відповідає за своїми зобов'язаннями у межах власних коштів.

4. Утворення і використання коштів
4.1. За рахунок прибутків від господарської діяльності, а також за рахунок кредитів і позик, коштів, що надійшли від продажу цінних паперів, без сплатних надходжень, підприємство формує і розвиває власну матеріально-технічну базу.
Власністю Підприємства є майно і фінансові ресурси, створені, придбані або ті, що перейшли у власність Підприємства у зв'язку з настанням умов, передбачених у договорах оренди, а також на інших підставах, передбачених законодавством.
Кошти Підприємства можуть також формуватися за рахунок пайових (фінансових і матеріальних) внесків членів Підприємства. Ухвали про залучення пайових внесків для формування коштів Підприємства, про порядок їх внесення і використання, нарахування дивідендів приймаються загальними зборами членів Підприємства. Ухвали з цих питань вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше, ніж 75 відсотків членів Підприємства.
4.2. З виторгу, що його отримало Підприємство від реалізації послуг і продукції, насамперед вноситься орендна плата, повертаються матеріальні витрати і ті, що до них прирівнюються.
З виторгу, що лишився, сплачуються податки і вносяться інші платіжі до бюджету, а також сплачуються проценти за кредит.
Госпрозрахунковий прибуток, що лишився у розпорядженні Підприємства, використовується у його власних інтересах.
4.3. За погодженням із місцевими фінансовими органами Підприємство має право змінити форму господарського розрахунку, наведену у п. 4.2 цього Статуту, на форму, засновану на формуванні прибутку, якщо в діючому договорі оренди не передбачено інше.
Ухвала загальних зборів про зміну форми господарського розрахунку погоджується з місцевими фінансовими органами і оформлюється як доповнення до цього Статуту.
4.4. Підприємство самостійно розподіляє госпрозрахунковий прибуток по фондах.
4.5. Відшкодування Підприємством збитків, заподіяних державі і іншим підприємствам, оплата штрафів, неустойок і інших санкцій, установлених законодавством, виконуються за рахунок госпрозрахункового прибутку.
4.6. Підприємство самостійно визначає форми і системи оплати праці, тривалість і розпорядок робочого дня.
При цьому щорічно оплачувані відпустки надаються членам орг

Завантажити у форматі DOC