Трудова угода

ТРУДОВА УГОДА
м. Київ ''__''________19__р.
__________________________________________________________________________
(назва організації)
у особі ___________________________________________________ , що діє на підставі
(п, і, п б, посада)
__________________________________________________________, названа у подальшому "Замовник", з однієї сторони, і гр. ____________________________________________
(п, і, п б, дані паспорту)
що мешкає ___________________________________________, названий у подальшому
(адреса)
"Виконавець", з другої сторони, уклали цей договір про таке.
1. Предмет договору
1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання виконати такі роботи _____________________________________________________________________________
(характер і вид робіт)
_____________________________________________________________________________
терміном до ____________________________.
1.2. Робота має відповідати таким вимогам: _____________________________________
__________________________________________________________________________
1.3. Замовник забезпечує Виконавця усім необхідним для виконання роботи, передбаченої цим Договором.
1.4. Замовник зобов'язаний своєчасно прийняти і оплатити роботу.
2. Розмір і порядок оплати
2.1. За виконану роботу Замовник оплачує Виконавцеві _______________________крб.
2.2. Оплата виконується не пізніше ____________ з дня прийняття роботи.
3. Відповідальність сторін
3.1. Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на них зобов'язань згідно з діючим законодавством.
4. Дострокове розірвання договору
4.1. В разі порушення однією з сторін зобов'язань за договором, інша сторона має право розірвати його в односторонньому порядку.
4.2._______________________________________________________________________

Суперечки з цього договору розглядаються народним судом.
5. Юридичні адреси сторін:
"Замовник" ________________________________________________________________ "Виконавець" _________________________________________________________________Завантажити у форматі DOC