Інвентаризаційний опис товарів, прийнятих на відповідальне зберіганняДодаток № 4
(підприємство, організація)

до Порядку проведення повної інвентаризації
товарних залишків за станом на 1 жовтня
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ


1997 року на підприємствах, що здійснюють
торговельно-посередницьку,оптово-збутову та
Індивідуальний податковий номер платника ПДВ


роздрібну торговельну діяльністьІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС ТОВАРІВ, ПРИЙНЯТИХ
НА ВІДПОВІДАЛЬНЕ ЗБЕРІГАННЯ


РОЗПИСКА

До початку проведення інвентаризації всі видаткові та прибуткові документи на товари здано в бухгалтерію та всі товари, які надійшли на мою (нашу) відповідальність, оприбутковано, а ті, які вибули, списано на видаток.
Матеріально-відповідальна(і) особа(и):
_______________________ _______________________ _____________________________________________
(посада) (підпис) (ім"я, по батькові, прізвище)

_______________________ _______________________ _____________________________________________
(посада) (підпис) (ім"я, по батькові, прізвище)

На підставі наказу (розпорядження) від "____" __________ 199__р. № __________ проведено зняття фактичних залишків товарів, які числяться на позабалансовому (балансовому) рахунку № ________ за станом на "____" _____________ 199__ р.Інвентаризація: почата на "____"_______________ 199__р.

закінчена "____"_______________ 199__р.

Інвентаризацією встановлено таке:Найменування
Рахунок по
Номенк-
Одиниця

Кіль-

Замовник (постачальник товару)
Виконавець (отримувач товару)
Дата прийняттяп/п
постачальника
бухгал-терському обліку
латурний номер
виміру
кість
ціна прид-бання з
в т.ч. ПДВ
вар-тість товарів
в т.ч. сума ПДВ
ціна продажу після проведення інвентаризації
вартість після проведення інвентаризації

ПДВ

з ПДВ

без ПДВ
сума ПДВ
без ПДВ
сума ПДВ


ВсьогоВсього за описом після проведення інвентаризації:

вартість товарів, грн. _____________________________________________________________
(літерами)

сума ПДВ, грн._______________________________
(літерами)

Голова комісії: ________________________________________ _____________________ ____________________________________________________
(посада) (підпис) (ім'я, по батькові, прізвище)

Члени комісії : ________________________________________ _____________________ __________________________________________________
(посада) (підпис) (ім'я, по батькові, прізвище)
Всі товари пойменовані в цьому інвентаризаційному описі з № ____ по № ____ комісією перевірено в натурі в моїй (нашій) присутності та внесено в опис, у зв"язку з чим претензій до інвентаризаційної комісії не маю (не маємо). Товари, перелічені в описі, знаходяться на моєму (нашому) відповідальному зберіганні.

Матеріально-відповідальна(ні) особа(и):

"____" ________________ 199__ р.

Вказані в цьому описі дані та підрахунки перевірив

____________________________ _____________________
посада підпис

"____" ________________ 199__ р.


??

??

??

??

3
Завантажити у форматі DOC