Акт інвентаризації товарів, які знаходяться в дорозіДодаток № 3
(підприємство, організація)

до Порядку проведення повної інвентаризації
товарних залишків за станом на 1 жовтня
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ


1997 року на підприємствах, що здійснюють
Індивідуальний податковий номер платника ПДВ


торговельно-посередницьку,оптово-збутову та роздрібну торговельну діяльність
А К Т
інвентаризації товарів, які знаходяться в дорозі

На підставі наказу (розпорядження) від "____" _________ 199__р. № _________ проведено інвентаризацію товарів, які знаходяться в дорозі, за станом на "___" ____________ 199__ р.

Інвентаризацією встановлено таке:

п/п
Найменування товарів
Рахунок
бухгал-
Оди
ниця
Кіль
кість
Ціна придбання
Вартість товарів за цінами придбання
Вартість товарів за цінами продажу після проведення інвентаризації
Дата відванта
Дата оприбут
Наймену
вання


терського обліку
вимі
ру

з урахуван-
ням ПДВ
в т.ч.
сума ПДВ
загальна варт. з урахув. ПДВ
в т.ч. сума ПДВ
дата фак-тичної оп-лати і № платіжн. докум.
без урахування ПДВ
сума ПДВ
ження товарів
кування товарів
постачаль
ника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Разом:товари оплачені на момент проведення інвентаризаціїтовари не оплачені на момент проведення інвентаризаціїВсього:
Всього за актом після проведення інвентаризації: вартість товарів без ПДВ,грн._____________________________________________
(літерами)
сума ПДВ, грн.__________________________________________________________
(літерами)Всі товари, пойменовані в цьому інвентаризаційному описі з N ____ по N ____, комісією перевірено в фактичній наявності і моїй (нашій) присутності
та внесено в опис, у зв'язку з чим претензій до інвентаризаційної комісії не маю (не маємо). Товари, перелічені в описі, знаходяться на моєму (нашому)
відповідальному зберіганні. Матеріально відповідальна(ні) особа(и):
"___" ____________ 199_ р.


Голова комісії: ______________ _______________ ___________________________________
(посада) (підпис) (ім"я, по бітькові, прізвище)

Члени комісії: _______________ _______________ ___________________________________
(посада) (підпис) (ім"я, по бітькові, прізвище)

_______________ _______________ ___________________________________
(посада) (підпис) (ім"я, по бітькові, прізвище)

_______________ _______________ ___________________________________
(посада) (підпис) (ім"я, по бітькові, прізвище)


Вказані в цьому акті дані та підрахунки перевірив________________ _____________
(посада) (підпис)
"____" ______________ 199__ р.
??

??

??

??

3
Завантажити у форматі DOC