Форми - Звiти

 • Щомісячний звіт по використанню таксометрів

  До державної податкової інспекції Додаток 3 до п. 3.3 Інструкції про застосування електронних таксометрів, які несені до Державного реєстру електронних контрольно-касових апаратів і комп'ютерних систем, при розрахунках за послуги таксі та видачі...

 • Податковий звіт про результати спільної діяльності на території україни без створення юридичної особи

  Податковий звіт про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи Податковий період 199_ року ? квартал ? півріччя ? 9 місяців ? рік Договір про спільну діяльність: Дата _________________ №_____...

 • Змінний звіт роботи автомобіля-таксі на лінії

  Додаток 2 до п. 2.6 Інструкції про застосування електронних таксометрів, які внесені до Державного реєстру електронних контрольно- касових апаратів і комп'ютерних...

 • Звіт суб’єкта малого підприємництва — фізичної особи

  Звіт суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи, який був платником єдиного податку в період з "__" ________ 199_ року до "__" ________ 199_ року (складається у двох примірниках) Державна податкова інс...

 • Звіт суб’єкта малого підприємництва — фізичної особи, який був платником єдиного податку в період

  Звіт суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи, який був платником єдиного податку в період з "__"________199_ року до "__"________199_ року (складається у двох примірниках) Державна податкова інспекція __________________...

 • Звіт суб’єкта малого підприємництва - фізичної особи, який був платником єдиного податку

  Додаток 2 до Порядку видачі Свідоцтва про сплату єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - фізичною особою ЗВІТ суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи, який був платником єдиного податку в період з " __ " _________ 199 _...

 • Звіт суб’єктів грального бізнесу про утримані і перераховані до бюджету 30 відсотків від суми прибутку особи за звітний (податковий) період

  Штамп платника податку До державної податкової адміністрації (інспекції) в ____________________________________________________________________________________ Звіт суб'єктів грального бізнесу про утримані...

 • Звіт про фінансово-майновий стан підприємства

  ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВО-МАЙНОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА НА 1 ____________ 199_ р. КОДИ 1801005 01 Форма № 3 за ДКУД Дата (рік, місяць, число) Підприємство ....................................................................

 • Звіт про фінансовий стан підприємства

  Додаток 1 до рішення ДКЦПФР № 11 від 27.01.98 ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА НА _________________ 199___ Р. Активи Код рядка Звітний період Попередній період 1. Необоротні активи Основні засоби - первісна вартість...

 • Звіт про фінансові результати

  ЗВІТ про фінансові результати за______________ 1997 р. КОДИ 1801004 01 Форма № 2 за ДКУД Дата /рік, місяць, число/ Підприємєтво........................................................................................

 • Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість

  ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ КОДИ форми документа за ДКУД організації складача ідентифікаційний код за ЄДРПОУ території за КОАТУУ галузі за ЗКГНГ виду економічної діяльності за КФВ форми власності за КФВ організаційно-правової ф...

 • Звіт про утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидентів

  Відмітка про одержання звіту (дата, штамп ДПА) Звіт про утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидентів За ________________ квартал 199_ року (I, II, III, IV) Подається до Державного податкового...

 • Звіт про суми отриманих пільг по оподаткуванню в розрізі окремих видів

  ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ к о д и Форми документа за ДКУД організації складача ідентифікаційний код ЄДРПОУ території за СПАТО галузі за ЗКГНГ види економічної діяльності за КАВЕД форми власності за КФВ організаційно-правової форми господарюва...

 • Звіт про рух коштів в іноземній валюті

  ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ Коди Форми документа за УКУД організації складача - ідентифікаційний код ЄДРПОУ території за СПАТО галузі за ЗКГНГ виду економічної діяльності за КВЕД форми власності за КФВ організаційно правової форми господарю...

 • Звіт про рух грошових коштів

  Додаток 3 Звіт про рух грошових коштів за _____________________ тис. грн. Стаття Код Звітний рік Попередній рік 1. Рух коштів в результаті операційної діял...

 • Звіт про результати діяльності виконавця довгострокових договорів

  Додаток № 1 до наказу Державної податкової адміністрації України від 31 липня 1997 р. № 275 До державної податкової адміністрації в _________________________________ Відмітка державної податкової адміністрації про одержання Звіту (дата,...

 • Звіт про прибутки та збитки

  Додаток 2 ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ Назва статті Код рядка Звітний період Попередній період Доход від реалізації продукції (робіт, послуг) Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) Валовий прибуток Операційні витрати...

 • Звіт про порядок нарахування збору на обов’язкове державне пенсійне страхування та витрачання коштів пенсійного фонду

  до Інструкції про порядок нарахування збору на обов'язкове державне пенсійне страхування та інших надходжень та витрачання коштів Пенсійного фонду Пенсійний фонд України Звіт про порядок нарахування збору на обов'язкове...

 • Звіт про нарахування страхових зборів та інших надходжень і витрачання коштів пенсійного фонду

  № реєстрації платника зборів ________________ № р/рахунка _________________ № тел. ___________ Пенсійний фонд України ________________________________________________________________________________________ (найменування підприємства, устан...

 • Звіт про нарахування страхових внесків, інших надходжень та витрачання коштів пенсійного фонду

  Додаток № 6 до Інструкції про порядок обчислення і сплати підприємствами, установами, організаціями та громадянами страхових внесків в Пенсійний фонд України, а також обліку надходження і витрачання його коштів, затвердженої постановою Правління...