Договор контрактации сельскохозяйственной продукции

ДОГОВР контрактації сільськогосподарської продукції

м. __ "__" __ 200_ р.

Ми, __
(вказати найменування сторони)
(надалі іменується "Виробник") в особі __
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
_,
що діє на підставі __,
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
з одного боку, та _
(вказати найменування сторони)
(надалі іменується "Контрактант") в особі __
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
_,
що діє на підставі __,
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
з іншого боку, (в подальшому разом іменуються "Сторони") уклали цей Договір контрактації сільськогосподарської продукції
_ (надалі іменується "Договір") про таке.

ЗАГАЛЬН ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Виробник зобов'язується виростити та поставити Контрактанту сільськогосподарську продукції, що зазначено у п. 1.2 даного Договору, що визначений у цьому Договорі (надалі іменується "сільськогосподарська продукція"), а Покупець зобов'язується прийняти зазначену сільськогосподарську продукцію і оплатити її вартість.
1.2. Предметом договору є _
(вказати вид сільськогосподарської продукції)
сорт, категорія - __, урожаю 200 _ р.
1.3. Поставка сільськогосподарської продукції Виробником Контрактантові відбувається за наступним графіком:
__
__
__
__
1.4. Контрактант зобов
язується сприяти виконанню Виробником умов даного Договору, а саме: за письмовою вимогою Виробника надавати йому безвідсоткової позики на придбання добрив, паливно-мастильних матеріалів, засобів захисту рослин тощо. Така позика оформлюється додатковою угодою та є невід
ємною частиною даного договору.
1.5. Виробник гарантує, що при вирощуванні сільськогосподарської продукції не будуть порушені права третіх осіб. Виробник гарантує, що на момент передачі сільськогосподарської продукції, вона належатиме йому на праві власності і не буде перебувати у заставі або будь-яким іншим чином не буде обтяженою правами треті осіб.

2. ЗОБОВ
ЯЗАННЯ СТОРН
2.1. Виробник зобов
язується виростити, зібрати сільськогосподарську продукцію та підготувати її до передачі Контрактанту із відповідним чином оформленими супровідними документами, у терміни, встановлені п. 1.3. даного Договору.
2.2. Кінцевим строком передачі сільськогосподарської продукції Контрактантові є _.
2.3. Не пізніше ніж _ до дати відвантаження сільськогосподарської продукції Виробник зобов
язаний повідомити Контрактанта про обсяги поставки, показники якості сільськогосподарської продукції, та узгодити календарний графік відвантаження сільськогосподарської продукції.
2.4. Виробник зобов
язується власними силами та за власний рахунок забезпечити завантаження сільськогосподарської продукції на транспортні засоби, а також розвантаження зворотної тари.
2.5. Контрактант зобов
язується забезпечити Виробника транспортними засобами для відвантаження сільськогосподарської продукції у строки, що обумовлюються Сторонами у Додатку
__ до даного Договору.
2.6. Контрактант зобов
язується за письмовою вимогою Виробника надавати йому безпроцентну позику у сумі до __ грн. із терміном повернення __ для виконання Виробником умов даного Договору.
2.7. Контрактант також зобов
язується сприяти Виробникові у вирощуванні сільськогосподарської продукції наступним чином:
__
__
__
__
2.8. Контрактант зобов
язується забезпечити розвантаження сільськогосподарської продукції із транспортних засобів власними силами та за власний рахунок.
2.9. Контрактант, у відповідності із графіком відвантаження сільськогосподарської продукції, у терміни, обумовлені Сторонами у Додатку
_ до даного Договору зобов
язаний забезпечити Виробника транспортними засобами для відвантаження сільськогосподарської продукції.
2.10. Контрактант зобов
язаний прийняти сільськогосподарську продукцію за кількістю та якістю.

КЛЬКСТЬ ЯКСТЬ ТОВАРУ
3.1. Якість сільськогосподарської продукції повинна відповідати :
__
(вказати назву і номер ГОСТу, ДСТУ, ТУ)
__
3.2. Вимоги щодо фізико-хімічних показників сільськогосподарської продукції:
__
3.3. Гранично допустимий рівень домішок у сільськогосподарській продукції складає _.
3.4. Визначення кількості сільськогосподарської продукції здійснюється у Виробника під час її відвантаження шляхом її зважування. Зважування проводиться за масою
брутто
та за масою порожньої тари. Переважування сільськогосподарської продукції
брутто
та порожньої тари у Контрактанта не допускається.

4. ЦНА ТОВАРУ
4.1. Ціна сільськогосподарської продукції грн. за _:
(вказати одиницю вимірювання)
_ грн., в т. ч. ПДВ: __ грн.
4.2. Загальна ціна сільськогосподарської продукції: __ грн., в т. ч. ПДВ: _ грн.
4.3. Оплата Контрактантом здійснюється шляхом _ у строк __, але не пізніше __.
4.4. Прийняття сільськогосподарської продукції Контрактантом оформлюється актом приймання-передачі, який підписується представниками обох сторін.

5. ВДПОВДАЛЬНСТЬ СТОРН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ
5.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується "порушення Договору"), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.
5.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
5.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).
5.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.
5.2. За прострочення в переданні сільськогосподарської продукції Контрактанту Виробник сплачує неустойку у розмірі __ за кожний день такого прострочення.
5.3. За неподачу автотранспортних засобів або подачу автотранспортних засобів для відвантаження сільськогосподарської продукції Контрактантом, він сплачує штраф у розмірі _ за кожну __ затримки відвантаження.
5.4. Контрактант за необAрунтовану відмову від оплати сільськогосподарської продукції сплачує неустойку у розмірі _ від загальної ціни сільськогосподарської продукції.
5.5. За порушення строків оплати сільськогосподарської продукції Контрактант сплачує пеню в розмірі __ % від несплаченої суми за кожен день прострочення.
5.6. Сторона, що порушила цей Договір, зобов'язана відшкодувати збитки, завдані таким порушенням, незалежно від вжиття іншою Стороною будь-яких заходів щодо запобігання збиткам або зменшення збитків, окрім випадків коли остання своїм винним (умисним або необережним) діянням (дією чи бездіяльністю) сприяла настанню або збільшенню збитків.
5.7. Сплата Стороною визначених цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством штрафних санкцій (неустойки, штрафу, пені) не звільняє її від обов'язку відшкодувати за вимогою іншої Сторони збитки, завдані порушенням Договору (реальні збитки та (або) упущену вигоду) у повному обсязі, а відшкодування збитків не звільняє її від обов'язку сплатити за вимогою іншої Сторони штрафні санкції у повному обсязі.
5.8. Сплата Стороною та (або) відшкодування збитків, завданих порушенням Договору, не звільняє її від обов'язку виконати цей Договір в натурі, якщо інше прямо не передбачено чинним в Україні законодавством.

6. ФОРС-МАЖОРН ОБСТАВИНИ
6.1. Сторона звільняється від виз


Скачать в формате DOC