Договор о предоставлении юридических услуг

_
ПРО НАДАННЯ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ
м. _
__ 200__ року

__
назва субєкта господарювання
(далі має назву
Замовник
), що діє на підставі _
статута, довіреності, свідоцтва
з одного боку, _
назва субєкта господарювання
(далі має назву
Виконавець
), який діє на підставі _,
статута, довіреності, свідоцтва
з іншого боку, а разом пойменовані
Сторони
уклали цей договір (далі має назву Договір) про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
Виконавець зобов
язується своїми засобами та на власний ризик надати Замовнику наступні оплатні юридичні послуги:
Надання Виконавцем систематичної консультативної допомоги Замовнику з питань правового забезпечення господарської діяльності;
Договірне та претензійно-позовне забезпечення господарської діяльності Замовника.
Представлення інтересів Замовника в державних органах і органах місцевого самоврядування, установах, організаціях, підприємствах всіх форм власності.
Консультації здійснюються одним з таких способів в залежності від необхідності і економічної доцільності за вимогою Замовника:
1.2.1. Надання консультацій за місцем знаходження Замовника;
1.2.2. Зв
язок телефоном, факсом, електронною поштою.
Консультування проводиться в усній формі або письмово за вимогою Замовника.
Виконавець гарантує якість наданих юридичних послуг.
1.5. Замовник оплачує послуги Виконавця в розмірі й у терміни, визначені Договором.

2. ОБОВ'ЯЗКи СТОРН
2.1. Виконавець зобов'язаний:
Здійснювати в інтересах Замовника всі необхідні юридичні дії та розробляти всі необхідні документи в межах предмету цього Договору.
нформувати Замовника про хід виконання робіт.
2.2. Замовник зобов'язаний:
2.2.1. Своєчасно оплачувати Виконавцеві вартість наданих юридичних послуг відповідно до розділу 4 цього договору.
2.2.2. Вчасно надавати Виконавцеві перелік питань, з яких Замовник потребує юридичні консультацій та інших юридичних послуг;
2.2.3. Надавати в повному обсязі в розпорядження Виконавця всі матеріали і інформацію, яка відноситься до предмету цього договору і необхідна з точки зору Сторін для виконання Виконавцем його зобов
язань.
2.2.4. Видавати оформлені у встановленому Законом порядку довіреності на виконання юридичних дій і представництво Виконавцем інтересів Замовника;
2.2.5. Сплачувати державне мито та інші передбачені законодавством обов
язкові платежі, необхідні для виконання Виконавцем дій, які відносяться до предмету цього договору. В разі надання Виконавцем юридичних послуг, виконання яких пов
язане зі сплатою державного мита або інших платежів, третім особам, Замовник зобов
язаний надавати Виконавцеві оригінали документів, що підтверджують сплату відповідного мита чи збору. Вказані платежі не включаються у вартість юридичних послуг за цим договором і сплачуються Замовником окремо.
2.4. Сторони зобов'язуються не розголошувати і не передавати третім особам конфіденційну інформацію, отриману одна від одної в ході виконання умов договору. Конфіденційної є будь-яка інформація, що здатна перешкодити виконанню сторонами договору, завдати їм моральної або матеріальної шкоди.
2.5. Сторони вважають зміст документів, консультацій і інших робіт, виконаних Виконавцем у межах цього договору конфіденційною інформацією.

3. ПОРЯДОК ЗДАВАННЯ-ПРИймання ВИКОНАНИХ РОБТ
Виконання умов цього договору, передбачених в пп.пп. 1.1.1-1.1.3., оформлюється актом здавання-приймання виконаних робіт, що підписується Сторонами щомісячно протягом 3-х днів після закінчення календарного місяця. Цей акт повинен містити перелік юридичних послуг, що складають предмет цього договору, наданих Виконавцем Замовнику, зауваження щодо якості наданих послуг, загальну кількість годин витрачених Виконавцем та загальну вартість виконаних робіт.
3.2.


Скачать в формате DOC