Договор поставки топлива

ДОГОВР ПОСТАВКИ

м. _
"_" __ 200_ р.

_(надалі має назву "Постачальник"), що є платником податку на прибуток на загальних підставах відповідно до Закону України
Про оподаткування прибутку підприємств
, в особі __, що діє на підставі Статуту та наказу _, з одного боку, та _ (надалі має назву "Покупець"), що є платником _, в особі _, що діє на підставі _, з другого боку, (в подальшому разом мають назву "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір поставки (надалі іменується "Договір") про наступне.
1. ЗАГАЛЬН ПОЛОЖЕННЯ
Постачальник зобов'язується в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, передати у власність Покупцеві __ (далі за текстом

Товар
) партіями, а Покупець зобов'язується в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, прийняти та своєчасно оплатити цей Товар.
Ціна, асортимент та кількість (об
єм) кожної партії Товару погоджується Сторонами в додаткових угодах до цього Договору, що є його невід
ємною частиною.
1.3. Доказом факту поставки Товару є оформлені належним чином видаткові документи (товарно-транспортні накладні та/або видаткові накладні, довіреність на отримання товарно-матеріальних цінностей, акти приймання-передачі товару).
2. ЯКСТЬ ТОВАРУ
2.1. Якість Товару повинна відповідати Паспорту якості, технічним умовам і ДСТУ.
2.2. Уточнені характеристики та додаткові вимоги до якості Товару погоджуються Сторонами шляхом укладення додаткової угоди до цього договору.
2.3. Покупець здійснює приймання Товару за кількістю та якістю відповідно до чинного законодавства, а також умовами цього договору.
2.4. У випадку невідповідності Товару вказаній якості та/або кількості, Покупець складає про це акт з обов
язковим викликом представника Постачальника. У випадку недотримання цієї вимоги Покупцем, Постачальник не несе відповідальності за технічні та кількісні характеристики Товару.
2.5. Пред'явлення претензій щодо якості та кількості Товару здійснюється у відповідності до чинного законодавства України.
3. ЦНА ТА СУМУ ДОГОВОРУ
3.1. У випадку зміни ціни на невідвантажений Товар, Постачальник узгоджує її з Покупцем на підставі п. 1.2. цього Договору.
3.2. Загальна ціна Договору складається з сум поставок, указаних у додаткових угодах до цього Договору, на кожну партію Товару.
4. УМОВИ ОПЛАТИ
4.1. Покупець зобов
язаний здійснювати оплату вартості кожної партії Товару на поточний рахунок Постачальника у день поставки.
4.2. У випадку несвоєчасної оплати Покупцем поставленого Товару, при зростанні ринкової вартості на аналогічний товар, Постачальник має право в односторонньому порядку змінити ціну на відвантажений і своєчасно неоплачений Товар. В цьому випадку нова ціна Товару розраховується шляхом множення несплаченої кількості (об
єму) Товару на максимальну ціну Постачальника на аналогічний товар, що діяла після відвантаження Товару Покупцеві, про що Постачальник повідомляє Покупця шляхом надання йому розрахунку зміненої ціни.
4.3. При зниженні ринкової ціни на Товар за період його несвоєчасної оплати, ціна поставленого Товару не змінюється, і оплата здійснюється за відпускними цінами, вказаними Сторонами у додаткових угодах до цього Договору, на кожну партію Товару.
5. УМОВИ ПОСТАВКИ
5.1. Умови та строки поставки узгоджуються Сторонами та закріплюються у додаткових угодах до цього Договору на кожну партію Товару.
5.2. Вид транспорту: __.
5.3. Датою відвантаження Товару вважається дата, вказана у товарно-транспортній накладній.
5.4. Перехід права власності на Товар здійснюється в момент передачі Товару Покупцеві.
5.5. Покупець приймає на себе ризик загибелі Товару з моменту його одержання, що фіксується у документах,вказаних у п. 1.3. цього Договору.

6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНО СИЛИ
6.1. Перебіг строку виконання Сторонами зобов
язань за цим Договором може бути призупинено тільки у випадку настання обставин непереборної сили, а саме: стихійного лиха, збройного конфлікту або інших обставин, які знаходяться поза контролем Сторін.
6.2. Сторона, яка зазнає дію обставин непереборної сили,


Скачать в формате DOC