Договор подряда

ДОГОВР ПДРЯДУ
_

м. Харків

_
__ 2006 року

_, іменоване надалі
Замовник
, в особі директора __, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та _, який проживає за адресою _, паспорт серії __
_ виданий _, ідентифікаційний
__, іменований надалі
Підрядник
, з іншого боку, а разом іменовані
Сторони
, відповідно до Глави 61 Цивільного кодексу України уклали цей Договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Підрядник зобов
язується на свій ризик відповідно до завдань Замовника, з використанням власних засобів, у строк до __ р., здійснювати роботи, пов
язані з керівництвом та контролем за будівельними роботами відповідно до умов цього Договору, а Замовник зобов
язується прийняти й оплатити вказані роботи.
1.2. Підрядник гарантує якість виконуваних ним робіт, дотримання технічних, будівельних норм та параметрів, а також правил безпеки.

2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБТ
2.1. Підрядник виконує роботи, передбачені розділом 1 даного Договору, у порядку, визначеному повноважним представником Замовника.
2.2. Про виконання робіт відповідно до умов цього Договору за підсумками кожного келандарного місяця, Сторонами складається відповідний Акт виконаних робіт, в якому вказується обсяг виконаних робіт, їх вартість, а також виявлені недоліки та зауваження Сторін.
2.3. Акти виконаних робіт підписується Сторонами упродовж __ днів після закінчення календарного місяця.

3. ВАРТСТЬ РОБТ ПОРЯДОК Х ОПЛАТИ
3.1. Вартість вказаних у п. 1.1. цього Договору робіт визначається в актах виконаних робіт, які підписуються щомісячно.
3.2. Розрахунки з Підрядником за виконані роботи здійснюються на підставі Акту виконаних робіт.
3.3. Розрахунки з Підрядником за виконані роботи здійснюються Замовником протягом _ календарних днів з моменту підписання Акту виконаних робіт.
3.4. Роботи, не виконані Підрядником у строк, а також у невідповідності до вимог Договору, не оплачуються. У цьому випадку Замовник має право вимагати розірвання цього Договору в односторонньому порядку.

4. ЗОБОВ
ЯЗАННЯ СТОРН
4.1. Підрядник зобов
язаний:
4.1.1. Здійснювати безпосереднє керівництво будівництвом.
4.1.2. Забезпечувати виконання виробничих завдань відповідно до графіків і проектів виконання будівельних, монтажних, ремонтно-будівельних, дорожньо-будівельних робіт, введення об'єктів у дію у встановлені строки.
4.1.3. Забезпечувати додержання технологічної послідовності під час виконання будівельно-монтажних робіт, створювати безпечні умови праці.
4.1.4. Організовувати виконання будівельно-монтажних робіт згідно з проектною та технологічною документацією, будівельними нормами та правилами, технічними умовами й іншими нормативними документами.
4.1.5. Складати заявки на будівельні машини, транспорт, засоби механізації, матеріали, конструкції, деталі, інструмент, інвентар і забезпечувати їх ефективне використання.
4.1.6. Вести журнал виконання робіт, документацію з обліку виконаних робіт і робочого часу, виконавчу технічну документацію.
4.1.7. Затверджувати наряди та завдання майстрам та контролю


Скачать в формате DOC