Договор бытового подряда

ДОГОВР
ПОБУТОВОГО ПДРЯДУ

м. _ "_" __-_ 200_ р.

Громадянин України _,
(вказати прізвище, ім'я та по батькові)
що проживає за адресою: __ _,
(вказати місце проживання)
паспорт серія __ номер _, виданий __
(вказати ким та коли виданий)
_
(надалі іменується "Замовник"), з одного боку, та __ __
(вказати найменування сторони)
(надалі іменується "Підрядник") в особі _
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
_,
що діє на підставі __,
(вказати: статуту, положення, довіреності)
з другого боку, (в подальшому разом іменуються "Сторони") уклали цей Договір побутового підряду (надалі іменується "Договір") про таке.

1. ЗАГАЛЬН ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Підрядник зобов
язується власними силами, із власних матеріалів виконати за вимогою Замовника наступні роботи:
__ в строк __, а Замовник зобов
язується прийняти та оплатити ці роботи відповідно до положень даного договору.
1.2. Приймання Замовником виконаної Підрядником роботи відбувається шляхом складання Сторонами акта приймання виконаних робіт, що складається у строк не пізніше _ з дати закінчення Підрядником фактичного виконання робіт та повідомлення про це Замовника.
1.3. Вимоги щодо якості робіт, які виконуються за даним договором, особливі вимоги щодо їх виконання Сторони за погодженням відображають у додатках до даного Договору.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПДРЯДНИКА
2.1. Права Підрядника:
- вимагати від Замовника зміни суми договору та кошторису робіт у разі суттєвого збільшення вартості сировини, матеріалів, які використовуються в процесі виконання Підрядником робіт за даним Договором. Під суттєвим збільшенням вартості розуміється збільшення ринкової вартості сировини, матеріалів більш як на __%.;Скачать в формате DOC