Договор фрахта

ДОГОВР
ФРАХТУ ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖУ

м. __ "__" __ 200_ р.

Ми, __
(вказати найменування сторони та необхідні відомості про неї)
(надалі іменується "Перевізник") в особі _
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
_,
що діє на підставі __,
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
з одного боку, та _
(вказати найменування сторони)
(надалі іменується "Замовник") в особі __
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
_,
що діє на підставі __,
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
з другого боку, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо
"Сторона") уклали цей Договір фрахту для перевезення вантажу (надалі іменується "Договір") про таке:

1. ЗАГАЛЬН ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Перевізник бере на себе зобов'язання за плату доставити з __
(вказати пункт відправлення)
до _
(вказати пункт призначення)
визначений Замовником вантаж _, а Замовник зобов'язується сплатити за таке перевезення Перевізникові встановлену цим Договором плату.
1.2. Маршрут руху, узгоджений Сторонами у Додатку
__ до даного Договору.
1.5. Окремі умови цього Договору деталізовані у Додатку
__ до даного Договору.

2. ЗАГАЛЬН УМОВИ ДОГОВОРУ
2.1. Перевізник зобов'язується надати технічно справний і пристосований для перевезення вантажу вантажний автомобіль _.
2.2. Перевізник зобов'язується доставити вантаж до місця призначення не пізніше _.
(вказати дату і час)
2.2. Перевізник не вправі відхилятись від визначеного маршруту руху, крім випадків, коли зміна маршруту обумовлена об'єктивними причинами (тимчасова заборона руху на окремих ділянках з причин загрози безпеці, проведення ремонтних робіт тощо).
2.3. Страхування вантажу здійснюється _
(вказати - Перевізником чи Замовником)
у встановленому відповідним чинним законодавством порядку.

3. ВАРТСТЬ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖУ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ПЛАТИ
3.1. За перевезення вантажу Замовник сплачує Перевізникові плату, що становить __ грн., не пізніше "__" __ 200_ року шляхом перерахування цих коштів на поточний рахунок Перевізника.
3.2. Датою сплати вважається момент зарахування коштів на поточний рахунок Перевізника.
4. ВДПОВДАЛЬНСТЬ СТОРН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ
4.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується "порушення Договору"), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.
4.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
4.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).
4.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.
4.2. У разі затримки або ненадання вантажного автомобіля для перевезення Перевізник


Скачать в формате DOC