Договор бессрочной ренты

ДОГОВР
БЕЗСТРОКОВО РЕНТИ

м. __ _ _ 200_ року

Ми, __
(указати найменування сторони)
(далі іменується Одержувач ренти) в особі _
_,
(указати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі __,
(указати: статуту, довіреності, положення тощо)
з одного боку, та _
(указати найменування сторони)
(далі іменується Платник ренти) в особі _
_,
(указати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі __,
(указати: статуту, довіреності, положення тощо)
з іншого боку (в подальшому разом іменуються Сторони), уклали цей Договір безстрокової ренти (далі іменується Договір) про таке.

1. ЗАГАЛЬН ПОЛОЖЕННЯ
1.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Одержувач ренти передає у власність Платника ренти майно, що визначене у п. 1.2. цього Договору за плату, а Платник ренти сплачує йому за це винагороду та сплачує йому ренту в порядку та розмірі, установлених цим Договором.
1.2. Предметом цього договору є __
(указати житлове чи нежитлове)
приміщення, що розташоване за адресою: _ _ (далі іменується приміщення).
Приміщення обладнане: __ _.
нші необхідні відомості про приміщення: __.
1.3. Приміщення належить Наймодавцю на праві власності, що виникло на підставі _
_, що засвідчено приватним нотаріусом __ __ 200 _ р. за реєстровим
__, зареєстрованого в _ бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки _ р. в реєстровій книзі
__ за реєстровим
__.
нвентаризаційна оцінка приміщення становить __ (__) гривень відповідно до витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно
_ від _ 200__ р., виданого __ _ бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки.
1.4. Одержувач ренти гарантує, що приміщення належить йому на праві власності, йому не відомо на час укладання договору про права третіх осіб відносно Майна, воно не перебуває в заставі, іпотеці та не обтяжене правами третіх осіб.
1.5. Порядок передачі приміщення від Одержувача ренти до Платника ренти установлено п.4.2 цього Договору. При цьому оформлюється акт приймання-передачі за підписами представників двох сторін.
2. ПРАВА СТОРН
2.1 Одержувач ренти має право:
отримати від Платника ренти винагороду за передачу йому у власність Майна;
кожні _ отримувати від Платника ренти ренту у порядку та розмірах, установлених даним Договором;
Одержувач ренти для забезпечення зобов'язань Платника ренти одержує право застави на передане майно.
2.2. Платник ренти має право:
протягом _ з дати укладання цього Договору отримати від Одержувача ренти у власність Майно;
здійснювати правомочності права власності на Майно;
за згоди Одержувача ренти відчужувати Майно, передаючи усі обов
язки щодо цього договору третій особі. При цьому Платник ренти зобов'язаний попередити третю особу про права Одержувача ренти на одержання ренти від нового власника майна, а також про право застави на майно.

3. ОБОВ
ЯЗКИ СТОРН
3.1. Обов
язки Одержувача ренти:
передати Майно у власність Платнику ренти в порядку та в строки, обумовлені цим Договором;
під час передачі майна попередити Платника ренти про відомі йому приховані недоліки переданого майна;
3.2. Обов
язки Платника ренти:
у порядку та у строки, установлені цим Договором сплатити Одержувачу ренти винагороду за передачу права власності на майно;
сплачувати ренту в порядку, що встановлений цим Договором;
не передавати без згоди Одержувача ренти право власності на майно третій особі;
за свій рахунок застрахувати ризик невиконання ним зобов'язань за цим Договором.

4. РЕСТРАЦЯ НОТАРАЛЬНЕ ЗАСВДЧЕННЯ, ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧ МАЙНА В РЕНТУ
4.1. Усі витрати щодо державної реєстрації та нотаріального посвідчення цього Договору, несе _.
4.2. Передача Майна здійснюється не пізніше _ з дати підписання Договору. При передачі складається акт приймання передачі Приміщення за підписами представників обох сторін.

5. РИЗИК ВИПАДКОВО ЗАГИБЕЛ АБО ПОШКОДЖЕННЯ МАЙНА
5.1. У разі випадкового знищення майна, зобов'язання Пла


Скачать в формате DOC