Договор срочной ренты

ДОГОВР
СТРОКОВОГО ДОГОВОРУ РЕНТИ

м. __ _ __ 200_ року

Ми, __
(указати найменування сторони)
(далі іменується Одержувач ренти) в особі _
_,
(указати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі __,
(указати: статуту, довіреності, положення тощо)
з одного боку, та _
(указати найменування сторони)
(далі іменується Платник ренти) в особі _
_,
(указати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі __,
(указати: статуту, довіреності, положення тощо)
з іншого боку (у подальшому разом іменуються Сторони), уклали цей Договір строкового договору ренти (далі іменується Договір) про таке.

1. ЗАГАЛЬН ПОЛОЖЕННЯ
1.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Одержувач ренти передає у власність Платника ренти майно, що визначене у п. 1.2. цього Договору безоплатно, а Платник ренти у порядку та розмірах установлених договором та протягом _ сплачує йому ренту.
1.2. Предметом цього Договору є таке майно (далі
Майно):


з/п

Найменування майна

Характеристика

нші відомості

1

2

...

1.3. Одержувач ренти гарантує, що Майно належить йому на праві власності, йому не відомо на час укладання договору про права третіх осіб відносно Майна, воно не перебуває у заставі, іпотеці та не обтяжене правами третіх осіб.
1.4. Порядок передачі Майна від Одержувача ренти до Платника ренти встановлений п. 4.2 цього Договору. При цьому оформлюється Акт приймання-передачі Майна за підписами представників двох сторін.

2. ПРАВА СТОРН
2.1 Одержувач ренти має право:
кожні _ протягом _ отримувати від Платника ренти ренту у порядку та розмірах, установлених цим Договором;
Одержувач ренти для забезпечення зобов'язань Платника ренти одержує право застави на передане майно.
2.2. Платник ренти має право:
протягом _ з дати укладання цього Договору отримати від Одержувача ренти у власність Майно;
здійснювати правомочності права власності на Майно;
за згоди Одержувача ренти відчужувати Майно, передаючи усі обов
язки щодо цього договору третій особі. При цьому Платник ренти зобов'язаний попередити третю особу про права Одержувача ренти на одержання ренти від нового власника майна, а також про право застави на майно.

3. ОБОВ
ЯЗКИ СТОРН
3.1. Обов
язки Одержувача ренти:
передати Майно у власність Платнику рент у порядку та в строки, обумовлені цим Договором;
під час передачі майна попередити Платника ренти про відомі йому приховані недоліки переданого майна;
3.2. Обов
язки Платника ренти:
у порядку та у строки, встановлені даним Договором сплачувати Одержувачу ренти ренту протягом строки, що установлений цим Договором;
не передавати без згоди Одержувача ренти право власності на майно третій особі;
за свій рахунок застрахувати ризик невиконання ним зобов'язань за цим Договором.

4. РЕСТРАЦЯ НОТАРАЛЬНЕ ЗАСВДЧЕННЯ, ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧ МАЙНА В РЕНТУ
4.1. Усі витрати з державної реєстрації та нотаріального посвідчення (у випадку передачі в ренту нерухомого майна) цього Договору, несе _.
4.2. Передача Майна здійснюється не пізніше _ із дати підписання Договору. При передачі складається Акт приймання передачі Майна, за підписами представників обох сторін.

5. РИЗИК ВИПАДКОВО ЗАГИБЕЛ АБО ПОШКОДЖЕННЯ МАЙНА
5.1. У разі випадкового знищення майна зобов'язання Платника ренти, щодо сплати ренти, припиняються. При цьому Платник ренти одноразово виплачує Одержувачу ренти суму, що дорівнює __ розмірам місячного рентного платежу, сплаченого (що підлягає сплаті) за місяць, який передує місяцю, в якому сталося випадкове знищення майна.
5.2. У разі випадкового пошкодження майна розмір ренти, починаючи з місяця, в якому сталося таке пошкодження, зменшується пропорційно до частки шкоди від такого випадкового пошкодження у вартості майна на момент, що передує його випадковому пошкодженню. Зменшення розміру ренти діє до відновлення майна, але не більше ніж протягом _ місяців.

6. ВИПЛАТА РЕНТИ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКВ
6.1. Сторони домовились, що сума ренти, яку сплачує Платник ренти кожний _ складає _ грн.
6.2. Сума ренти перераховується на поточний рахунок Одержувача ренти у строк до __ кожного _.
6.3. Розмір ренти, установлений п. 6.1 цього Договору, щомісячно (щорічно) підлягає перерахуванню шляхом помноження на індекс інфляції, визначений спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі статистики за попередній період (місяць, рік).Скачать в формате DOC