Договор о предоставлении информационных (консультационных) услуг

ДОГОВР ПРО НАДАННЯ НФОРМАЦЙНИХ (КОНСУЛЬТАЦЙНИХ) ПОСЛУГ

м. _
"_" _ 200_ р.

__
(вказати найменування сторони)
(надалі іменується "Замовник") в особі _
__,
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі __,
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
з однієї сторони,
та
__
(вказати найменування сторони)
(надалі іменується "Виконавець") в особі __
__,
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі _, з іншої сторони,
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір про надання інформаційних (консультаційних) послуг (надалі іменується "Договір") про таке.

1. ЗАГАЛЬН ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Замовник в порядку та на умовах, визначених цим Договором, дає завдання, а Виконавець зобов'язується відповідно до завдання Замовника надавати йому за плату такі інформаційні (консультаційні) послуги: _ в обсязі та на умовах, визначених цим Договором.
1.2. На підтвердження факту надання Виконавцем Замовнику інформаційних (консультаційних) послуг за цим Договором складається відповідний акт в строк _ шляхом __.
1.3. Надання передбачених п. 1.1 цього Договору послуг здійснюється Виконавцем протягом __ в порядку __.

2. ЗМСТ НФОРМАЦ (КОНСУЛЬТАЦ)
2.1. Виконавець, надаючи передбачені в п. 1.1 цього Договору послуги, інформує (консультує) Замовника з наступних питань :_
__ в строк, передбачений п. 1.3 цього Договору.
2.2. Передбачене п. 2.1 цього Договору інформування повинно обов'язково мати нормативне (документальне) підтвердження та обAрунтування у вигляді _.
2.3. Передбачене п. 2.1 цього Договору інформування (консультування) обов'язково має містити рекомендації Замовнику щодо удосконалення та організації своєї діяльності в межах предмету інформування (консультування) у вигляді _.

3. ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА
3.1. Замовник протягом __ робочих днів з моменту набрання чинності цим Договором надає Виконавцю необхідні документи та інформацію для надання передбачених цим Договором інформаційних (консультаційних) послуг в формі __ шляхом _.

4. ПЛАТА ЗА НАДАННЯ ПОСЛУГ
4.1. Замовник сплачує Виконавцю плату в розмірі _ шляхом __ в строк _.
4.2. За дострокове надання послуг, тобто раніше __, Замовник сплачує Виконавцеві доплату в розмірі _ шляхом _ в строк __.

5. ВИРШЕННЯ СПОРВ
5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
5.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

6. ДЯ ДОГОВОРУ
6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.
6.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1 цього Договору та закінчується _.
6.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
6.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внеСкачать в формате DOC