Договор хранения

ДОГОВР ЗБЕРГАННЯ

м. _ "_" _ 200_ р.

__
(повна назва підприємства, установи, організації)
(далі - Поклажодавець) в особі __,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі __,
(вказати - статуту, положення, довіреності тощо)
з одного боку та _
(повна назва підприємства, установи, організації)
(далі - Зберігач) в особі _,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі __
(вказати - статуту, положення, довіреності тощо)
з іншого боку уклали даний Договір зберігання (далі
Договір) , про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. За умовами цього Договору Поклажодавець передає, а Зберігач приймає на відповідальне зберігання таке майно (далі - Майно):


з/п
Найменування, характеристики, особливі ознаки Майна
Одиниця виміру
Кількість одиниць
Вартість за одиницю, грн.
Загальна (оціночна) вартість, грн.
Початок зберігання (зазначити дату)
Закінчення зберігання (зазначити дату)

1.2. Право власності на Майно до Зберігача не переходить, воно не може бути задіяне в господарському обороті Зберігача або бути передане ним третім особам. Зберігач має право користуватись майном тільки у випадках, узгоджених з Поклажодавцем, за умови, що таке узгодження оформляється письмово.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРН
2.1. Зберігач:
2.1.1. Приймає Майно на зберігання через свого представника, повноваження якого підтверджуються довіреністю.
2.1.2. Видає на підтвердження приймання Майна такий документ:
__
(складську квитанцію, просте або подвійне складське свідоцтво - зазначити)
2.1.3. Забезпечує повне збереження Майна, а після закінчення зберігання повертає Поклажодавцю те саме Майно. Майно повинно бути повернене в тому самому стані, у якому воно було прийняте на зберігання, з урахуванням змін його природних властивостей.
2.1.4. Забезпечує наявність пристосованих для зберігання Майна приміщень, що охороняються, виключає доступ сторонніх осіб до Майна.
2.1.5. Письмово протягом _ днів повідомляє Поклажодавця про виявлені після одержання Майна його недоліки, пошкодження, які не могли бути виявлені зовнішнім оглядом у момент прийняття Майна.
2.1.6. Майно Зберігач зобов'язаний зберігати в окремому приміщенні (складі), що знаходиться за адресою: __, в умовах, які не допускають змішування його з іншими однорідними речами, що знаходяться в тому ж приміщенні.
2.1.7. Зберігач забезпечує такі особливі умови зберігання Майна: вологість не більше _; температура не вище і не нижче _; інші вимоги (зазначити): _.
Додаткові витрати Зберігача на забезпечення особливих умов зберігання Поклажодавцем окремо не компенсуються (якщо компенсуються, то зазначити в якій сумі _).
2.1.8. Турбується про Майно, як про власне, вживає всіх заходів для його збереження від знищення, пошкодження, іншого зниження споживчих якостей.
2.1.9. За першою вимогою Зберігача надає тому можливість доступу до Майна і перевірки умов зберігання. Витрати з перевірки несе Сторона, що її затребувала.
2.1.10. Повертає Майно Поклажодавцю повністю або частково за першою вимогою останнього не пізніше _ днів з дня одержання такої вимоги.
2.1.11. Повертає Майно повністю після припинення Договору.
2.1.12. Вправі вимагати оплату за фактичний строк зберігання, якщо Майно витребуване достроково або не забрано в строк, встановлений п. 1.1 Договору.
2.1.13. Вправі вимагати оплату за весь строк зберігання, якщо відмова від зберігання викликана шкідливими властивостями речі, про які Зберігач не був попереджений.
2.1.14. Вправі вимагати відшкодування збитків у разі несвоєчасного попередження Поклажодавцем про відмову від зберігання.
2.2. Поклажодавець:
2.2.1. Передає Майно Зберігачу в такому місці (зазначити): _ відповідно до __ не пізніше від дати,
(накладних, за актом, за описом тощо)Скачать в формате DOC