Договор складского хранения

ДОГОВР СКЛАДСЬКОГО ЗБЕРГАННЯ

м. __ "_" _ 200_ р.
__
(вказати найменування сторони)
(надалі іменується "Товарний склад") в особі _
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі __,
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
з одного боку, та _
(вказати найменування сторони)
(надалі іменується "Поклажодавець") в особі _
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі __,
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
з іншого боку, (в подальшому разом іменуються "Сторони") уклали цей Договір складського зберігання (надалі іменується "Договір") про таке наступне:

1. Товарний склад зобов'язується зберігати переданий йому Поклажодавцем товар, що визначено в п. 2 даного Договору, а Поклажодавець зобов
язується оплатити послуги зберігання Товарного складу.
2. Предметом даного договору є зберігання наступних товарів (далі
Товари):
2.1. Товари, які мають індивідуальні ознаки:
1) __
2) __
3) __
(найменування, кількість товарів, їх вартість)
2.2. Товари, із родовими ознаками
1) __
2) __
3) __
(найменування, кількість товарів, їх вартість)
3. Термін зберігання товарів Товарним складом становить _.
4. Товарний склад зобов
язується повернути Поклажодавцеві Товари, після закінчення дії даного Договору, або за першою вимогою Поклажодавця, у схоронності (для товарів, які мають індивідуальні ознаки, що зазначені у п. 2.1), або повернути рівну кількість товарів аналогічної якості із тими самими характеристиками (для товарів, із родовими ознаками, що зазначені у п. 2.2).
5. Поклажодавець зобов
язується протягом __ днів із дати укладання даного Договору передати Товарному складу Товари, шляхом _.
6. Поклажодавець у додатку
__ до даного Договору надає Товарному складу інформацію про умови зберігання Товарів, їх особливі властивості, які можуть проявитися під час зберігання Товарів.
7. Плата за зберігання Товарів на Товарному складі складає _ грн. щомісяця. Плата підлягає сплаті у строк __ після закінчення кожного місяця шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Товарного складу.
8. Товарний склад зобов
язується:
- провести під час прийняття Товарів, спільно із представниками Поклажодавця та за власний рахунок огляд Товарів, визначити їх кількість та зовнішній стан шляхом _;
- забезпечити належні умови зберігання Товарів,


Скачать в формате DOC