Договор о передаче права на получение патента

ДОГОВР ПРО ПЕРЕДАННЯ ПРАВА НА ОДЕРЖАННЯ ПАТЕНТУ

м. __ "__" _ 200_ р.

__
(вказати найменування сторони)
(надалі іменується "Сторона 1") в особі __
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
_,
що діє на підставі __,
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
з одного боку, та _
(вказати найменування сторони)
(надалі іменується "Сторона 2") в особі __
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
_,
що діє на підставі __,
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
з другого боку, (в подальшому разом іменуються "Сторони") уклали цей Договір про передання права на одержання патенту (надалі іменується "Договір") про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Сторона 1 передає Стороні 2 за плату право на одержання патенту на об
єкт промислової власності, що зазначено у п. 1.2. (далі
об
єкт), що належить Стороні 1 як працедавцю винахідника, всю технічну документацію, ескізи, креслення щодо об
єкту тощо, а Сторона 2 сплачує Стороні 1 винагороду в порядку та на умовах, встановлених даним Договором.
1.2. Предметом даного договору є __ _, що є результатом творчої діяльності працівника Сторони 1, що відповідає умовам патентоздатності.
1.3. Сторона 1 підтверджує той факт, що на момент укладання даного Договору автор об
єкту
працівник Сторони 1 за договором
__ від
__
_ 200_р. передав Стороні 1 усі майнові права інтелектуальної власності на об
єкт.
1.4. Сторона 1 підтверджує, що повідомлення про створений винахідником об
єкт разом із описом, що розкриває суть об
єкту, було подано винахідником Стороні 1 "_"__ 200 _ р.
1.5. Сторона 1 гарантує, що на момент укладання даного Договору їй невідомо по права третіх осіб відносно об
єкту.

2. ОБОВ
ЯЗКИ СТОРН
2.1. Сторона 1 зобов
язується:
- у строк __ після підписання даного договору передати Стороні 2 усі матеріали, технічну документацію, ескізи, креслення, повний перелік яких міститься у Додатку
_ до даного Договору;
- передати усі матеріали, що були підготовлені для подання заявки на одержання патенту на об
єкт;
- сприяти Стороні 2 в одержанні патенту на об
єкт, шляхом надання консультацій з питань __, допомоги у складанні та поданні заявки на одержання патенту, листуванні із Державним департаментом інтелектуальної власності.
2.2. Сторона 2 зобов
язується сплатити Стороні 1 винагороду за даним Договором

3. ВИНАГОРОДА ЗА ДОГОВОРОМ, ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКВ
3.1. За даним договором Сторона 2 разово сплачує Стороні 1 винагороду в розмірі _ грн. шляхом _.
3.2. У разі надання Стороною 2 ліцензій третім особам на використання об
єкту, Сторона 2 додатково сплачує Стороні 1 винагороду в розмірі _ % від суми доходу, отриманого від ліцензіатів, але не менше __ грн. Розмір такої винагороди визначається щорічно, у строк _ після закінчення поточного року, шляхом подання Стороною 2 Стороні 1 звіту про обсяги платежів за ліцензійними договорами на використання об
єкту третіми особами.
3.3. Сторони погодились, що у випадку надання Стороною 2 третій особі ліцензії на використання об
єкту без оплати в грошовій формі, визначати ціну такої ліцензії у порядку, визначеному у додатку
_ до цього Договору і вважати вказану ціну виручкою від надання ліцензії на використання винаходу.
3.4. Винагорода перераховується на поточний рахунок Сторони 1 у строк не пізніше __ з моменту укладання даного Договору.
3.5. У разі порушення термінів перерахування коштів Стороною 2, вона сплачує Стороні 1 пеню в розмірі _ % суми, зазначеної у п. 3.1. Договору, за кожен день прострочення.

4. ПРАВО НАДАВАТИ ЛЦЕНЗ
4.1. У випадку укладення ліцензійних договорів на використання об
єкту з третіми особами Стороною 2 на строк менший, ніж строк дії патенту на об
єкт, Сторона 2 зобов'язується не дозволяти ліцензіату за таким ліцензійним договором подальше використання об
єкту до закінчення строку дії патенту.
4.2. У випадку невиконання п. _ цього Договору усі майнові права на об
єкт переходять до Сторони 1 з моменту _ без укладення Сторонами додаткового договору про передання (перехід) таких прав, при цьому усі раніше зроблені Стороною 2 витрати, пов'язані з об
єктом, а саме: __, не підлягають компенсації і раніше зроблені виплати на користь Сторони 1 не підлягають поверненню.

5. КОНФДЕНЦЙНСТЬ
5.1. Уся інформація, що стосується укладення і виконання цього Договору є конфіденційною. Не вважається конфіденційною інформація, яку Сторони повинні офіційно оприлюднити згідно з чинним законодавством.
5.2.


Скачать в формате DOC