Договор передачи исключительных имущественных прав интеллектуальной собственности

ДОГОВР ПРО ПЕРЕДАННЯ МАЙНОВИХ ПРАВ НТЕЛЕКТУАЛЬНО ВЛАСНОСТ

м. __ "_" __ 200__ р.

__
(вказати найменування сторони)
(надалі іменується "Сторона 1") в особі __
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
_,
що діє на підставі __,
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
з одного боку, та _
(вказати найменування сторони)
(надалі іменується "Сторона 2") в особі __
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
_,
що діє на підставі __,
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
з іншого боку, (в подальшому разом іменуються "Сторони") уклали цей Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на _ (надалі іменується "Договір") про таке.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. В порядку та на умовах, встановлених даним Договором, Сторона 1 передає за плату, а Сторона 2 отримує виключні майнові права на об
єкт інтелектуальної власності, що зазначено у п.1.2. даного Договору.
1.2. Предметом даного Договору є (далі
об
єкт):
_.
Правовстановлюючі документи (вказати номер, дату видачі патенту, свідоцтва, реквізити договору про передачу Стороні 1 виключних майнових прав тощо):
__
1.3. При передачі виключних майнових прав на об
єкт Стороні 2 повинна бути передана уся технічна документація, креслення, ескізи, технологічні умови, що стосуються використання об
єкту. Загальний перелік та склад такої документації наведено у Додатку
_ до даного Договору.
Термін передачі матеріалів - __.
1.4. З моменту укладання даного Договору, усі майнові права та обов
язки, що втілені у об
єкті та породжується ним переходять від Сторони 1 до Сторони 2.
1.5. Сторона 1 гарантує, що їй належать усі майнові права на об
єкт, їй невідомо про права третіх осіб на об
єкт, він не перебуває у заставі та не обтяжений правами третіх осіб.
1.6. Перелік ліцензіатів, що здійснюють використання об
єкту відповідно до раніше укладених Стороною 1 договорів:
_.

2. ПРАВА СТОРН
2.1. Після укладання даного договору, Сторона 1 втрачає будь-які права на використання об
єкту інтелектуальної власності, що є предметом даного договору, не має право використовувати його у власній діяльності, у виробництві продукції, виконанні робіт, наданні послуг.
2.2. Сторона 1 передає усі свої права та обов
язки за всіма раніш укладеними ліцензійними договорами Стороні 2. Починаючи із дати укладання даного Договору, Сторона 2 виступає як ліцензіар із відповідними правами та обов
язками.
2.3. Сторона 2 отримує право використовувати об
єкт інтелектуальної власності, зазначений у п.1.2 даного Договору на власний розсуд без будь яких обмежень, у тому числі надавати третім особам дозвіл на використання об
єкту, передавати виключні майнові права на об
єкт за договором.

3. ОБОВ
ЯЗКИ СТОРН
3.1. Сторона 1 зобов
язується:
- у строк _ після укладання даного Договору, передати Стороні 2 об
єкт та всю документацію, що стосується об
єкту, за переліком, що наведено у Додатку
_ до даного Договору;
- повідомити усіх ліцензіатів, що здійснюють використання об
єкту за раніше укладеними ліцензійними договорами про передачу прав кредитора у грошовому зобов
язанні до третьої особи, у разі необхідності розірвання таких договорів
врегулювати власними силами та за власний рахунок ці питання;
- після передачі виключних майнових прав на об
єкт не використовувати його у власній діяльності, інакше як на підставі цивільно-правового договору, укладеного між Стороною 2 та Стороною 1 про використання об
єкту.
3.2. Сторона 2 зобов
язується:
- сплатити Стороні 1 винагороду за даним Договором.

4. РОЗМР ПЛАТИ ТА РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ
4.1. Сторона 2 сплачує Стороні 1 винагороду у розмірі _, у строк _, але не пізніше __.
4.2. Сплата проводиться шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Сторони1.
4.2. Датою сплати вважається дата зарахування коштів на поточний рахунок Сторони1.
4.4. У разі порушення термінів перерахування коштів Стороною 2, вона сплачує Стороні 1 пеню в розмірі _ % суми, зазначеної у п. 4.1. Договору, за кожен день прострочення.
5. КОНФДЕНЦЙНСТЬ
5.1.


Скачать в формате DOC