Формы договоров (укр.)

 • Дополнительное соглашение о прекращении договора

  УГОДА про заміну зобов'язанням. _ __ __ 200_ р.Ми, __(указати найменування сторони)(далі іменується Сторона 1) в особі ___,(указати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)що діє на підставі _, з одного боку, (указати: статуту, довіреності, положен...

 • Дополнительное соглашение об изменении договора

  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕоб изменении договора __ от _ __ 200__г.г. _ _ __ 200__г._ (далее Сторона-1) (название предприятия, учреждения, организации)в лице __,(должность, ФИО)действующего на основании __, с одной стороны, (устава, доверен...

 • Договор прекращения обязательства выдачей отступного

  ДОГОВР ПРО ПРИПИНЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПЕРЕДАЧЕЮ ВДСТУПНОГОм. _ _ __ 200_ р.Ми, __(указати найменування сторони та необхідні відомості про неї)(далі іменується Кредитор) в особі ___,(указати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)що діє на підставі _,(ук...

 • Соглашение о расторжении договора

  СОГЛAШEНИЕО РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРАг. _ от _ __ 200__г._ (далее Сторона-1) (название предприятия, учреждения, организации)в лице __,(должность, ФИО)действующего на основании __, с одной стороны, (устава, доверенности, положения и т. п.)и __ (далее Сто...

 • Протокол о намерениях

  ПРОТОКОЛ О НАМЕРЕНИЯХг. _ _ __ 200__г._ (далее Сторона-1)(название предприятия, учреждения, организации)в лице __,(должность, ФИО)действующего на основании __, с одной стороны, (устава, доверенности, положения и т. п.)и __ (далее...

 • Протокол согласования разногласий

  ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ РАЗНОГЛАСИЙг. _ _ __ 200__г._ (далее Сторона-1) (название предприятия, учреждения, организации)в лице __,(должность, ФИО)действующего на основании __, с одной стороны, (устава, доверенности, положения и т. п.)и __ (далее Стор...

 • Протокол разногласий

  ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙг. _ _ __ 200__г.Нами _ _ 200__г. от _ (название организации)получен проект договора __ (далее Проект), (наименование, дата, номер)направленный в наш адрес письмом от __ _ 200 __г. __.Мы рассмотрели Проект и выражаем сво...

 • Дополнительное соглашение об изменении договора

  УГОДА про заміну зобов'язанням. _ __ __ 200_ р.Ми, __(указати найменування сторони)(далі іменується Сторона 1) в особі __,(указати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)що діє на підставі _, з одного боку, (указати: статуту, довіреності, положенн...

 • Договор о предоставлении должностным лицам таможенных органов права беспрепятственного доступа к финансовым и банковским документам предприятия, касающиеся перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу Украины, по окончании таможенны

  ЗАТВЕРДЖЕНОнаказом Державної митної служби Українивід 24 березня 2008 р. 260 Примірна форма Договірпро надання посадовим особам митних органів права безперешкодного доступу до фінансових і банківських документів підприємства, що стосуються переміщен...

 • Типовой договор на ведение реестра

  ЗАТВЕРДЖЕНОрішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринкувід 14 вересня 2004 р. 399 Зареєстрованов Міністерстві юстиції України5 жовтня 2004 р. за 1263/9862 Типовий договір на ведення реєстру _ __ __ р. __...

 • Примерный договор о предоставлении финансовой поддержки (помощи) фермерскому хозяйству

  ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Мінагрополітики України від 4 травня 2005 р. N 189 Примірний договір про надання фінансової підтримки (допомоги) фермерському господарствум. Київ"_" __200_ р. Український державний фонд підтримки фермерських господарств (далі - Ук...

 • Типовой договор о предоставлении услуг по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий

  ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 р. N 560 ТИПОВИЙ ДОГОВР про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій __ (найменування населеного пункту)__ 20__ р. (дата укладення договору)_...

 • Договор найма (аренды) торгового места на рынке

  ЗАТВЕРДЖЕНО постановою правління Укоопспілки від 3 лютого 2006 р. N 34 ДОГОВР найму (оренди) торговельного місця на __ ринку (типовий)N _м.__"_"__200_р.Ми,щонижчепідписалися__ (назва під...

 • Типовой договор на реализацию инвестиционного проекта

  ЗАТВЕРДЖЕНО постановою правління Укоопспілки від 19 липня 2006 р. N 282 ТИПОВИЙ ДОГОВР на реалізацію інвестиційного проекту на __ ринку __ споживспілки м. (смт)"_" __ р. _ (найменування юридичної особи чи фізичної особи - підприємця, що реалізує інв...

 • Акт приема-передачи имущества доверителя

  Додаток до Договору серія_N_ про довірче управління майном АКТ ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧ МАЙНА ДОВРИТЕЛЯ Складений "_" _ 199_ р. _ (місце складання Акта) Ми, що підписалися нижче, Довірена особа Довірчого...

 • Типовой договор доверительного общества с доверителем имущества

  ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Фонду державного майна України, Міністерства фінансів України, Антимонопольного комітету України від 30 серпня 1995 р. N 1116/143/7/Н Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 вересня 1995 р. за N 327/863 ТИПОВИЙ ДОГО...

 • Договор ответственного хранения материальных ценностей государственного резерва

  Додаток 1 до Порядку відшкодування підприємствам, установам та організаціям витрат, пов'язаних з відповідальним зберіганням матеріальних цінностей державного резерву ДОГОВР N __ відповідального зберігання матеріальних цінностей державного резерву "_"...

 • Примерный договор с исполнителем аукциона по продаже объекта аукциона

  ДодатокПримірний договірз виконавцем аукціону з продажу об'єкта аукціону __(місце укладання, число, місяць, рік прописом) Ми, що нижче підписалися: __ (назва та місцезнаходження органу приватизації)__у особі _ , (посада, прізвище, ім'я та по батьков...

 • Примерный договор о предоставлении услуг исполнителя аукциона при проведении аукциона по продаже государственными органами приватизации земельных участков вместе с пакетом акций открытого акционерного общества

  ЗАТВЕРДЖЕНОнаказом Фонду державного майна України від 21 березня 2008 р. 341ПРИМРНИЙ ДОГОВР про надання послуг виконавця аукціону при проведенні аукціону з продажу державними органами приватизації земельних ділянок разом з пакетом акцій відкритог...

 • Примерный договор купли-продажи земельного участка вместе с пакетом акций открытого акционерного общества

  ЗАТВЕРДЖЕНОнаказом Фонду державного майна Українивід 28 березня 2008 р. 364 ПРИМРНИЙ ДОГОВР купівлі-продажу земельної ділянки разом з пакетом акцій відкритого акціонерного товариства за аукціоном місто __ року(дата)_ (далі Продавець), в особі (...